Nacházíte se: Technologie

Technologie

filtrační schema

Pro úpravu vod používáme tyto postupy:

Filtrace

odděluje vznášející se a rozptýlené prvky či látky (např. železo, mangan, hliník, chemická spotřeba kyslíku manganistanem, amonné ionty, nečistoty způsobující zákal a zbarvení) z vody nebo ze vzduchu. Podle počtu filtrovatelných částic ve vodě a vzduchu volíme různé typy filtrů a filtračních náplní (materiálů do filtrů). Množství látek usazených na filtračních náplních časem roste a zvětšuje filtrační odpor, tzn. filtrační náplň se zanáší. Zanesený filtr lze buď vyčistit (vyprat) nebo vyměnit.

sorbenty CFH  k odstranění arsenu, olova a dalších

Sorpce

zachycuje nevhodné prvky a látky (např. arsen, pesticidy, atrazin, uran, chlorované uhlovodíky, těžké kovy, olovo, nečistoty způsobující zbarvení, pachuť a zápach) z vody pomocí aktivního uhlí neboli sorbentu. K zajištění požadovaných vlastností sorbované vody je třeba zvolit vhodnou filtrační náplň (materiál) a správný typ filtru. Na sorpční náplni se při průtoku usazují sorbované prvky. Zanesenou sorpční náplň nelze vyprat, ale je nutné ji pravidelně vyměňovat.

Technologická řešení pro odstranění:

      radonu           železa          manganu          dusičnanů            kyselosti           pesticidů          tvrdosti           minerálů           bakterií          příměsí olejů