Politika společnosti

Společnost VODASERVIS s.r.o. se zabývá realizací zakázek v oblasti dodávky technologických celků úpravy vody pitné, průmyslové a bazénové, rekonstrukcí starých trubních rozvodů úpraven vody pitné a bazénové pro rodinné domky, obce i průmyslové podniky. Dobré jméno organizace je podloženo trvalou prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Systémy managementu jakosti (QMS), životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.


Oblast jakosti

ISO 9001  pro předmět činnosti „Výroba, dodávky a instalace zařízení a technologických celků pro úpravu vody“

 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace
 • Základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • Naše organizace je ryze česká organizace se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat a zlepšovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu

ISO 14001 pro předmět činnosti „Výroba, dodávky a instalace zařízení a technologických celků pro úpravu vody“

 • Organizace se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001 pro předmět činnosti „Výroba, dodávky a instalace zařízení a technologických celků pro úpravu vody“

 • Organizace vytváří příznivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro své pracovníky v souladu s požadavky na bezpečné a hygienicky nezávadné pracovní prostředí, aby předcházela úrazům a poškození zdraví
 • Jsou vykonávány pouze činnosti, na ktré má společnost platná povolení, vykonávají je pouze kvlifikovaní zaměstnanci s předepsanou zdravotní a odbornou způsobilostí a používají se výrobní prostředky splňující závazné požadavky na kvalitu a řízení a provádění činností, legislativní shodu a tyto zásady organizace přenáší i na externí poskytovatele.
 • Vedení organizace trvale zlepšuje systém managementu BOZP. Pro tento účel uvolňuje dostatečné lidské, technické a finanční zdroje. V rámci všech vykonávaných činností organizace provádí trvalé zlepšování produktů a poskytovaných služeb, které jsou nabízeny všem stávajícím a potenciálním zákazníkům s důrazem na minimalizaci negativních vlivů na systém BOZP
 • Organizace se zavazuje plnit požadavky relevantních právních a jiných předpisů, projednávat záležitosti s pracovníky, odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP.
 • Organizace se snaží o to, aby jejím základem byl stále odborně silný a stabilizovaný kolektiv pracovníků.
 • V rámci zvyšování úrovně poskytovaných produktů organizace průběžně aplikuje nové, moderní technologie.