Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: 1 2 3 4 5  >>
vrty Příkrý - boj proti suchu
19. 8. 2019

Pomáháme v boji proti suchu

V rámci projektu "Příkrý - doplňkový zdroj vody" jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

odstranění železa a manganu z vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje pitné vody

Napojení nového  zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.  

mobilní úpravna vody UMUV 5
9. 4. 2019

Mobilní úpravna vody pro Hasičský záchranný sbor

Dodávka mobilní úpravny vody v kontejneru, typ UMUV 5, která bude sloužit k zabezpečení dodávky pitné vody v místě mimořádné události. UMUV 5 je určena k dlouhodobému nepřetržitému procesu čištění surové vody a umožňuje automaticky řízený provoz s minimálními požadavky na obsluhu.

odstranění pesticidů z vody
14. 2. 2019

Odstraňování pesticidů z pitných vod

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA. 

automatická čerpací stanice
20. 12. 2018

Skupinový vodovod Velké Heraltice

Ve spolupráci se stavební společností jsme před koncem roku dokončili vystrojení a dopojení nových vrtů, čerpací stanici a úpravnu vody pro obec Velké Heraltice. Celkový výkon úpravny je 2,5l/s. 

odstranění železa a manganu z vody
20. 11. 2018

Nový zdroj a úpravna vody v obci Lísek

V listopadu jsme dokončili novou úpravnu vody pro obec Lísek. Surová podzemní voda natéká na úpravnu z několika zdrojů. Z vody se odstraňuje železo (2,75mg/l) a mangan (0,32mg/l).

odstranění chlorovaných uhlovodíků
20. 10. 2018

Úpravna vody Nudvojovice

V rámci zakázky jsme vyrobili a dodali nerezovou provzdušňovací věž  na odstranění těkavých chlorovaných uhlovodíků ( TCE/PCE) z vody. Celková výška věže je 10,4m, šířka 1,6m a výkon věže je 50l/s. Stabilitu věže zajišťuje ocelová konstrukce.

Odstranění arzenu z vody
9. 10. 2018

Odstranění arzenu z posilovacího zdroje vody obce Kochánov

Úpravna vody posilovacího zdroje zásobuje obecní vodojem asi z jedné třetiny. Kromě arzenu se také odstraňuje železo a mangan. Výkon úpravny 0,75m3/hod.

odstranění železa z vody, odkyselení vody
1. 10. 2018

Dodávka filtrační stanice pro ÚV Brandov

V rámci rekonstrukce úpravny vody Brandov jsme dodali kolonu pískových filtrů TVK a odkyselovací filtr TVK O s průtokem až 5l/s. Filtry jsou vhodné i pro technologii úpravy vody s předchlorací. Provozovatelem úpravny je společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

Zvětšit
3. 9. 2018

S novým školním rokem nová úpravna vody v Nahošíně

S koncem prázdnin jsme uvedli do provozu novou technologii úpravny vody v Nahošíně na odstranění  železa a manganu . ÚV upravuje vodu z místních zdrojů  (8 vrtů a studní) pro skupinový vodovod Nahošín, který slouží k dodávce pitné vody i pro okolní  obce. Součástí úpravny je telemetrická stanice pro automatické řízení technologie, záznam provozních dat a poruchových stavů, měření množství zpracované vody. Veškeré práce byly provedeny za provozu bez přerušení dodávky pitné vody.  Provozovatelem úpravny je společnost ČEVAK.

Starší články: 1 2 3 4 5  >>