Nacházíte se: Reference / Města a obce

Města a obce

Nový zdroj podzemní vody 

Třebařov, Pardubický kraj

 • Vyhloubení průzkumného vrtu do hloubky 130 m
 • ověření využitelné vydatnosti, ověření kvality podzemní vody
 • vystrojení vrtu včetně napojení na stávající vodojem obce
Zvětšit

Intenzifikace vodojemu 

Dolní Město, kraj Vysočina

 • zemní práce včetně pokládky potrubí a kabelového vedení
 • vystrojení vrtu, stavební úpravy vodojemu
 • instalace technologie na odstranění manganu, železa a radonu 
Zvětšit

Nový vodní zdroj

Krásensko, Olomoucký kraj

 • hydrogeologický průzkum 
 • napojení a zprovoznění nového zdroje podzemní vody
 • instalace technologie na úpravu vody (uran, arsen, mangan, železo, radon)
Zvětšit

Nový zdroj a doplnění technologie

Nadlesí, Karlovarský kraj

 • vyhloubení průzkumného vrtu 70m 
 • ověření vydatnosti zdroje a kvality vody
 • napojení a zprovoznění nového zdroje podzemní vody
Zvětšit

Rekonstrukce ÚV a připojení nového zdroje

Chotěšov, Plzeňský kraj 

 • rekonstrukce stávajícího areálu úpravny vody
 • vybudování nového vodojemu 2 x 250ma provozní budovy
 • připojení nového zdroje vody
 • realizace technologie na odstranění železa a manganu
vrty Příkrý - boj proti suchu

Doplňkový zdroj vody Příkrý

Příkrý, Liberecký kraj 

 • realizace 5 vrtů o hloubce 80m s průměrem vrtání 254mm
 • ověření množství a kvality vody (celková vydatnost 18,6 l/s)
 • nalezení doplňkového zdroje pitné vody pro Semilsko. 
Zvětšit

Nový zdroj pitné vody

Potštejn, Královéhradecký kraj

 • provedení hydrogeologického průzkumu s ověřením množství a kvality vody
 • vystrojení vrtu, osazení šachet, zemní práce, pokládka PE potrubí
 • elektropřípojka a příjezdová komunikace

 

Zvětšit

Skupinový vodovod - rekonstrukce

Velké Heraltice, Moravskoslezský kraj

 • provedení výtlaku z vodního zdroje
 • vystrojení vodojemu a čerpacích stanic včetně usazovacích nádrží
 • dodávka technologie úpravny vody, včetně MaR

 

PUSTIMĚŘ - vrtání

Úpravna vody v čerpací stanici

Pustiměř, Jihomoravský kraj

 • komplexní realizace úpravny vody pro zásobování obcí Radslavice, Pustiměř a Ivanovice pitnou vodou včetně
  • zhotovení projektové dokumentace  pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby
  • inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • dodávka zahrnovala i novou sběrnou nádrž prací vody a kanalizační přípojku, rozšíření elektroinstalace, měření a regulace (MaR) a automatický systém řízení technologických procesů (ASŘTP).  

 

Zvětšit

Zařízení pro třetí separační stupeň úpravy vody

Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina

 • dodávka 2 GAU filtrů se zvýšeným pláštěm pro třetí separační stupeň úpravy vody z údolní nádrže Kristiánka pro adsorpci nízkomolekulárních zbytkových organických látek na granulovaném aktivním uhlí
 • dodávka a instalace filtračního mezidna otevřených pískových filtrů ( 2.separační stupeň )

 

LOUČKY

Zlepšení mikrobiologického obrazu v čerpací stanici

Loučky, Liberecký kraj

 

 • návrh a dodávka úpravny pitné vody včetně  jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
 • dodávka zahrnovala i technologické a částečně i stavební úpravy objektu stávající čerpací stanice pro dodávání pitné vody a hygienické zabezpečení, zlepšení organoleptických vlastností vody (zápach).
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU - 12 kusů otevřených filtrů s mezidnem

Úpravna pitné vody

Hrušovany nad Jevišovkou, Jihomoravský kraj

 • přístavba a rekonstrukce stávající úpravny vody, nové akumulační nádrže o objemu 15 m3,
 • technologie na úpravu vody z vrtů, trubních rozvodů z PVC, čerpací techniky,
 • elektroinstalace, systémy řízení technologických procesů (SŘTP),
 • dodávka 12 kusů otevřených filtrů s mezidnem (čištění vzduchem a vodou).
PÍSEK - TVK + MaR

Úpravna vody v obci – rekonstrukce vodojemu Malinka

Písek, Moravskoslezský kraj

 • zhotovení projektové dokumentace ve třech stupních pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele,
 • inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • rozšíření objektu stávajícího vodojemu pro zásobování obce pitnou vodou o úpravnu vody. 
STŘELSKÉ HOŠTICE

Úpravna vody – doplnění technologie

Střelské Hoštice, Jihočeský kraj

 • obnova výtlačného potrubí z vrtů, doplnění technologie a obnova úpravny vody,
 • položení 180 m PE potrubí o průměru 63 mm, 100 m provizorního vodovodního potrubí, vnitřních trubních rozvodů z PVC a nerezi,
 • provedení technologie na úpravu vody z vrtů, čerpací techniky,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR), datový přenos na dispečink,
 • dodávka tlakového nerezového filtru o průměru 900 mm.
BENEŠOV U SEMIL - montáže vystrojení z nerezi

Rekonstrukce vodojemů - 1. etapa výstavby

Benešov u Semil, Liberecký kraj

 • rekonstrukce dvou vedle sebe stojících vodojemů Starý (50 m3) a Nový (2x100 m3),
 • demontáže stávajícího vystrojení, zemní a bourací práce, odvodnění, odpadní kanalizační potrubí,
 • nové monolitické nosné konstrukce, sanace akumulačních komor, hydroizolace, zateplení, montáže vystrojení z nerezi, odvětrání,
 • provedení přizdívky z lícového zdiva Klinker u vodojemu Nový,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR), instalování zařízení pro přenosy dat na dispečink a jejich oživení.
VRBOVEC - PV 661

Úpravna vody pro vinařskou obec

Vrbovec, Jihomoravský kraj
 

 • automatický nerezový tlakový filtr TVK 120 S, dávkovací čerpadla, nerezové provzdušňovací věže PV, akumulace prací vody a čerpací stanice k čerpání vodu do vzdáleného vodojemu,
 • automatizace, měření a regulace (MaR).
OLEŠNICE - TVK+2xRF+MaR

Úpravna vody – výměna technologie

Olešnice, Královehradecký kraj

 • rekonstrukce úpravny vody - demontáže stávající technologie, stavební práce,
 • dodávka a montáž nové technologie na úpravu vody z povrchového zdroje na vodu pitnou,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR),
 • dodávka tlakového nerezového pískového filtru TVK 120 o průměru 1 200 mm, čerpací techniky, armatury, trubních rozvodů z PVC.
MODRAVA - MaR + trubní rozvody z nerezi

Nová čistírna odpadních vod - vodovod

Modrava, Plzeňský kraj
 

 • vystrojení vrtu, technologie na úpravu vody z vrtu, trubních rozvodů z nerezi, čerpací techniky,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR),
 • dodávka otevřeného nerezového filtru s drenážním systémem s vodorovnou krycí deskou a praním vzduchem i vodou.
KOZLOV

Výstavba zdroje vody, úpravny včetně technologie a dopravy do vodojemu

Kozlov, Olomoucký kraj

 

 • demontáže stávajících trubních rozvodů ve vodojemu, vystrojení vrtu,
 • dodávka a montáž 3 nových čerpacích stanic, technologie na úpravu vody z vrtu, trubních rozvodů z nerezi,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR),
 • dodávka 2 tlakových nerezových filtrů o průměru 500 mm.
2015 ČERNOŠICE - 3x TVK

Obnova čerpací stanice v ulici Radotínská včetně úpravny vody a obnova vodních zdrojů (vrty C1-C4 a studny vedle čerpací stanice) po povodních v roce 2013

Černošice, Středočeský kraj

 

 • rekonstrukce vodárenského objektu za provozu, revitalizace 3 kusů vrtů, osazení akumulační nádrže na vodu o objemu 20 m3,
 • zemní práce včetně vodovodního propojení z PE, demontáže stávající technologie, dodávka a montáž nové technologie na úpravu vody z vrtů,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR),
 • dodávka 3 kusů automatických tlakových nerezových filtrů o průměru 1 600 mm, horizontálního provzdušňovače s akumulací 6 m3, čerpací techniky, armatur, nerezových a PE trubních rozvodů.
RADĚJOVICE - vystrojení vrtu

Obnova studny HV3

Radějovice, Středočeský kraj

 

 • podrobný hydrogeologický průzkum (čerpací zkoušky, laboratorní rozbory, geologická služba),
 • vyhotovení závěrečné hydrogeologické zprávy a projektu studny, o úpravě zhlaví vrtu,
 • zemní práce včetně pokládky potrubí a jeho napojení do systému vodárny,
 • vystrojení vrtu čerpadlem s příslušenstvím, provedení přípojky k vrtu, napojení na automatizaci, oplocení,
 • uvnitř vodárny instalovány provzdušňovací věže k odstranění zvýšené objemové aktivity radonu ve vodě.
BOREK HRUDKA - PV + 2xTVK 100 UM

Rekonstrukce úpravny vody

Borek, Hrudka, Liberecký kraj
 

 • demontáže stávající technologie, stavební práce,
 • dodávka a montáž nové technologie na úpravu vody z prameniště,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR), zařízení pro přenosy dat na dispečink,
 • předchlorace, sorpce: dodávka 2 tlakových nerezových filtrů TVK 100 UM o průměru 1 000 mm s vysokou náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU), aerace: nerezová provzdušňovací věž PVS 661 a chlorace do akumulace upravené vody,
 • dodávka čerpací techniky, armatury a nerezových trubních rozvodů.
BOUZOV - elektroinstalace a automatizace

Nová úpravna pitné vody včetně nových zdrojů vody

Bouzov, Olomoucký kraj

 

 • rekonstrukce úpravny vody, demontáže stávající technologie,
 • stavební práce na objektu úpravny vody, hydrogeologický průzkum, vrtné a zemní práce, vystrojení vrtů, pokládka vodovodních řadů,
 • dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, čerpací techniky, trubních rozvodů z PE, PVC a nerezi a armatur,
 • dodávka tlakových nerezových filtrů (pískový TVK 100 a TVK 100S) a provzdušňovače vody,
 • elektroinstalace a automatizace.
2014 DEBRNÉ - TVK + potrubí z PVC

Úpravna vody v obci

Debrné, Královehradecký kraj

 

 • rekonstrukce úpravny vody, demontáže stávající technologie, stavební práce, dodávka a montáž nové technologie na úpravu vody z povrchového zdroje na vodu pitnou,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR) včetně vizualizace a přenosu dat,
 • dodávka dvoustupňové filtrace tlakovými nerezovými filtry o průměru 1 400, čerpací techniky, armatury a trubních rozvodů z PVC a nerezi.
DOBRUŠKA - TVK 200 N

Úpravna vody – dodávka nerezových tlakových pískových filtrů

Dobruška, Královéhradecký kraj

 

 • kompletní dodávka 2 kusů nerezových tlakových pískových filtrů TVK 200 N včetně příslušenství, technické dokumentace a pískových filtračních vrstev,
 • zprovoznění a zaškolení obsluhy.
3 STARÉ HAMRY - 3x TVK 100 + nerez potrubí

Vodovod - rekonstrukce a doplnění technologie úpravny vod

Staré Hamry, Moravskoslezský kraj
 

 • bourací práce, demontáže stávajícího technologického zařízení, výměna 3 zkorodovaných ocelových filtrů za tlakové nerezové pískové filtry TVK 100,
 • stavební práce, výměna litinového potrubí za nerezové a plastové,
 • výměna elektroinstalace a dodávka automatizace pro zajištění nepřerušovaného zásobování obce, a dodávka měření a regulace (MaR).
RADĚJOVICE - 2 x TVK + MaR

Oprava technologie úpravny vody

Radějovice, Středočeský kraj
 

 • demontáž starého a montáž nového strojně-technologického zařízení,
 • instalace tlakových nerezových filtrů,
 • měření a regulace (MaR): řídicí jednotka umístěná v elektrorozvaděči zajišťuje přenos dat o chodu úpravny (průtoky indukčními průtokoměry, hladina akumulace provzdušněné vody, chod čerpadel, informace o praní filtrů TVK, zaplavení úpravny) na internet a zasílání provozních zpráv formou SMS na mobilní telefon.
NOVÁ VČELNICE - 2x TVK

Obnova úpravny vody ve vodojemu

Nová Včelnice, Jihočeský kraj

 

 • rekonstrukce úpravny vody za provozu,
 • demontáže stávající technologie, stavební úpravy objektu úpravny vody,
 • dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, čerpací techniky, trubních rozvodů a armatur z nerezi, PE a PVC,
 • elektroinstalace a automatizace,
 • dodávka tlakových filtrů.
ŽERNOVNÍK - 2 otevřené rychlofiltry – pískový a odmanganovací

Rozšíření vodojemu a posílení vodních zdrojů v obci

Žernovník, Jihomoravský kraj

 

 • práce na novostavbě vodojemu, stávající čerpací stanici a vrtu,
 • montáž nové technologie na úpravu vody z vrtů (2 otevřené rychlofiltry – pískový a odmanganovací),
 • dodávka a montáž vystrojení vrtů, akumulační nádrže, potrubních rozvodů z nerezi, armatur, čerpací techniky,
 • elektroinstalace, měření a regulace (MaR).
SOLENICE - HP a TVK

Rekonstrukce úpravny vody

Solenice - Dolní Líšnice, Středočeský kraj

 

 • rekonstrukce úpravny vody za provozu,
 • demontáže části stávající technologie, stavební práce na objektu úpravny vody, vystrojení studen, zemní práce, pokládka vodovodních řadů v celkové délce 1 570 m,
 • dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, čerpací techniky, trubních rozvodů z PE a PVC a armatur,
 • elektroinstalace a automatizace,
 • dodávka tlakových nerezových filtrů a provzdušňovačů vody.
ČERVENÝ KOSTELEC - PV

Osazení nové stripovací kolony (vodojem v Polích) a rekonstrukce stripovací kolony (stará vodárna)

Červený Kostelec, Královéhradecký kraj

 

 • dodávka a montáž dvou stripovacích kolon (nerezových provzdušňovacích věží),
 • demontáže stávající stripovací kolony, stavební práce,
 • elektroinstalace a měření a regulace (MaR), trubní rozvody, armatury a tlumiče hluku.